Soltész Lajos Ferenc E.V.


termékértékesítésesorán alkalmazott 2019. decmenber hó 10. napjától hatályos

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

1. Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

1.1. Az ÁSZF személyi, tárgyi hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a  Soltész Lajos Ferenc E.V., valamint az általuk előállított, vagy behozott és Magyarország területén forgalmazott kézművesipari, lakberendezési és egyéb termékeket tőlük egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános szerződési feltételeit rendezi.

1.2. Az ÁSZF időbeli hatálya:

Az ÁSZF 2019. december hó 10. napjától határozatlan ideig érvényes és hatályos, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, vagy azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

2. Értelmező rendelkezések:

2.1. Definíciók:

2.1.1. Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás): az Eladó és a Vevő között a termékrendelés végleges jóváhagyása következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

2.1.2.A cég email címe: lajos.soltesz@gmail.com A cég cégjegyzék száma: 14-09-312680 (Kaposvári Törvényszék Cégbírósága) Telefonszám: +36 20 262-02-39 ,

Soltész Lajos Ferenc E.V. 8600, Siófok, Sándor u. 8 Adószám: 67808843-1-34A BCM honlap a termékértékesítés során küldendő visszaigazoló e-mailben a Vevőt minden esetben tájékoztatja, hogy mely céggel jött létre az adásvételi szerződés.

2.1.3. BCM honlap: az Eladó részéről üzemeltetett, a www.balicraftmarket.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal);

2.1.4. Szerződő Felek: az Eladó a Vevő együttes megnevezése;

2.1.5. Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető termékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;

2.1.6. Termék: az Eladó részéről előállítottvagy behozott és Magyarország területén forgalmazott kézművesipari, lakberendezési és egyéb a BCM honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;

2.1.7. Vételár: a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;

2.1.8. Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a BCM honlap igénybevételével online megvásárolja;

3. Kisegítő szabályok

3.1. Az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.

3.2. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó levelezési címére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

3.3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközöl. Ennek megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a 2.1.2. pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az ÁSZF módosításával tesz eleget.

3.4. Az alkalmazható címre megküldött könyvelt levélpostai küldeményt a Vevővel szabályszerűen közölt jognyilatkozatnak, egyben kézbesítettnek kell tekinteni a postára adását követő Magyarországon ötödik-, egyéb európai államban tízedik-, Európán kívül pedig huszadiknapon (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a 3.2-3.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

3.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

3.4. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

3.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres eljárásban a Nagykanizsai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).

4. Az egyedi adásvételi szerződés létrejöttének folyamata, alakiságai és tartalma

Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz

4.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.balicraftmarket.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy a BCM honlap nyitóoldalán – saját felhasználónév és jelszó segítségével – előzetes önkéntes regisztrációt hajtson végre. Amennyiben a Vevő az előzetes önkéntes regisztrációt mellőzi, akkor lehetősége van a „Vásárlás vendégként” opció használatával és adatai megadásával egyedi adásvételi szerződést (tényleges vásárlás) kötni regisztráció nélkül. Az előzetes önkéntes regisztrációt követően a Vevő a BCM honlap nyitóoldalának jobb felső sarkában található ”Belépés” gombra való kattintással, valamint a megadott e-mail címének és a jelszavának megadásával juthat el az egyénre szabott felhasználói felületre.

4.2. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról ésaz információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

4.3. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.

4.4. Az Eladó nem vállal felelősséget a BCM honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a BCM honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a BCM honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

4.5. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

A termékek kiválasztása

4.6. A Vevő az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felület bal oldalán elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

A vásárlás (a termékrendelés)

4.7. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ”Kosárba”) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

4.8. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a jobb felső sarokban található és kosarat ábrázoló zöld gomb megnyomását követően a következők szerint véglegesítheti.

4.8.1. Regisztrált felhasználóként a kosara tartalmának beállítása után a „Pénztár” gomb megnyomásával jut el az első menüpontig (Első lépés: Pénztár beállítások), ahol módja van bejelentkezni felhasználói fiókjába e-mail címének és jelszavának megadásával, majd a „Bejelentkezés” gomb megnyomásával. Az ezt következő menüpontban (Második lépés: Számlázási adatok), számlázási adatait van módja kiválasztani. Ezt követően a „Tovább” gomb használatával jut el a harmadik menüpontba (Harmadik lépés: Szállítási adatok), ahol szállítási adatait szükséges megadnia. Ezt követően a „Tovább” gomb használatával jut el a negyedik menüpontba (Negyedik lépés: Szállítási mód), ahol a szállítási módot kell kiválasztania. Ezt követően a „Tovább” gomb használatával jut el az ötödik menüpontba (Ötödik lépés: Fizetési mód), ahol a fizetési módot kell kiválasztania, lehetősége van emellett a „Megjegyzés” részben megjegyzést írni rendelése mellé, valamint ezen a ponton szükséges a jelen ÁSZF elfogadása. Az ÁSZF elfogadása nélkül nem áll módjában a Vevőnek a vásárlás folytatása. Ezt követően a „Tovább” gomb használatával jut el a hatodik menüpontba (Hatodik lépés: Rendelés véglegesítése), ahol összesítésre kerül a szállítási díjjal növelt fizetendő végösszeg, ismertetésre kerülnek a fizetési részletek.

A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ”Rendelés jóváhagyása” ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához.

4.8.2. Nem regisztrált felhasználóként a kosara tartalmának beállítása után a „Pénztár” gomb megnyomásával jut el az első menüpontig (Első lépés: Pénztár beállítások) ahol módja nyílik regisztrálni. Amennyiben a Vásárló regisztrál e menüpont alatt, úgy bejelentkezését követően a 4.8.1. pontban foglaltak szerint folytathatja a vásárlást. Amennyiben a „Vásárlás vendégként” opciót majd a „Tovább” gomb megnyomását választja, úgy regisztráció nélkül jut el a második menüpontba (Második lépés: Számlázási adatok), ahol számlázási adatait van módja kiválasztani. Ezt követően a „Tovább” gomb használatával jut el a harmadik menüpontba (Harmadik lépés: Szállítási adatok), ahol szállítási adatait kell megadnia. Ezt követően a „Tovább” gomb használatával jut el a negyedik menüpontba (Negyedik lépés: Szállítási mód), ahol a szállítási módot kell kiválasztania. Ezt követően a „Tovább” gomb használatával jut el az ötödik menüpontba (Ötödik lépés: Fizetési mód), ahol a fizetési módot kell kiválasztania, lehetősége van emellett a „Megjegyzés” menüpontban megjegyzést írni rendelése mellé, valamint ezen a ponton szükséges a jelen ÁSZF elfogadása. Az ÁSZF elfogadása nélkül nem áll módjában a Vevőnek a vásárlás folytatása. Ezt követően a „Tovább” gomb használatával jut el a hatodik menüpontba (Hatodik lépés: Rendelés véglegesítése), ahol összesítésre kerül a szállítási díjjal növelt fizetendő végösszeg, ismertetésre kerülnek a fizetési részletek.

A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ”Rendelés jóváhagyása” ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához.

4.9. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a 4.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja. A visszaigazolást követően az Eladó 24 órán belül a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre tájékoztató e-mailt küld, melyben tájékoztatja Vevőt, hogy – a rendelés helye és az árukészlet függvényében - a 2.1.2. pont szerinti mely eladóval jött létre az adásvételi szerződés.

4.10. Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a ”Rendelés jóváhagyása” gombbal történő termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget keletkeztet.

4.11. Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött egyedi adásvételi szerződést, amely az ”Eddigi megrendeléseim” címszó alatt egyúttal a regisztrált Vevők számára is hozzáférhetővé válik.

4.12. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).

4.13. Az Egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.

5. A vételár elemei és teljesítése

A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség

5.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét - amennyiben nem a személyes átvétel menüpontot választja - minden esetben meg kell fizetnie. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a BCM honlapon közzétett Kiszállítási-díj lista tartalmazza.

5.2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

A vételár teljesítésének módjai

5.3. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

Az előreutalásos vásárlás

5.4. Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó által a 2. tájékoztató e-mailjében megküldött pénzintézeti számlájára.

5.5. Az Eladó az azt követő napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyikez követően a hiánytalanul átutalt vételár az Eladó 5.4. pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

5.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

Az utánvétes vásárlás

5.7. Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

Paypal rendszeren keresztül történő vásárlás

5.8. Online paypal fizetési mód kiválasztásával a BCM honlap a fizetésnél a PayPal hivatalos felületére irányítja, ahol akár bankkártyával, akár a paypal számlájának adataival teljesítheti a fizetést. A PayPal hivatalos felületén a fizetés során PayPal Általános Szerződéses Feltételei érvényesek.

6. A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

6.1. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.

6.2. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. téves adatszolgáltatás)késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

6.3. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

6.4. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a BCM honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

6.5. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

6.6. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a BCM honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó levelezési címére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő az I. számú melléklet szerinti felügyeleti szervekhez, vagy a bírósághoz fordulhat.

7. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

7.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

7.2. Az Eladó a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a BCM honlap lábjegyzeti részén, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

7.3. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

7.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

7.5. A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó levelezési címére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

7.6. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

7.7. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

7.8. A Vevőt nem illeti meg a 7.5. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett mennyisége az eredeti termék minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el.

7.9. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni
a. amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta [4.9. pont];
b. az átutalás késedelme [5.6. pont], illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;
c. ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez [4.1. pont].

8. A BCM Ajándékutalványok mind Webes mind Bolti vásárlásra felhasználhatóak, egyszeri felhasználásra kiállítástól számított 1 évig. Készpénzre nem beváltható. Webshopban való vásárlás esetén az egyszeri Ajándékutalványon jelzett Kuponkód megadásával érvényesíthető a fizetés véglegesítése előtt. Bolti vásárlás esetén a Kuponkód rendszerünkben érvénytelenítésre kerül. Az Ajándék utalványok egyedileg, Személyre-Alkalomra illesztett, grafikával érkeznek, (igény szerint). Tovább ajándékozás esetén a BCM vállalja az ajándékutalvány átszerkesztését.

Nagykanizsa, 2014. november hó 9. napján

I. Számú Melléklet:

Jogorvoslat

Amennyiben az Eladó és Vevő közötti vita az előzetes egyeztetés megkísérlését követően nem rendeződik, úgy vevőnek az alábbi hatóságokhoz van lehetősége fordulni a jogvita orvoslása végett.

1. Fogyasztóvédelmi kérdéskört érintő ügyben:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Postacím: 1428 Budapest, PF: 20.
Tel: (1)459-48-00, fax: 1/210-46-77

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 76.
Ügyfélszolgálat címe: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Telefonszám: 06-82-510-868
E-mail: fogyved_ddf_kaposvar@nfh.hu

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2. Az Eladó tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénybe ütköző magatartása esetén, ide nem értve az egyedi adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket:
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest V, Alkotmány u. 5.
(levélcím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) Tel: (1) 472-8900

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

3. Az első fokon illetékes bírósági fórum:
Kaposvári Járásbíróság
Postacím: Kaposvár, Szent Imre u. 14/a, 7400
Központi telefonszám: (06 82) 528 060

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
1959. évi IV. törvény Polgári Törvénykönyvről

4. Az Vevő és az Eladó közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala ügyében (amennyiben a felek egymással már közvetlenül megkísérelték a vitás ügy rendezését) az illetékes Békéltető Testület:
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;